รายงานสรุป


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

     - รอบ 6 เดือน

     - รอบ 9 เดือน

     - รอบ 12 เดือน


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

     - รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.61

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.61

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.61

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.62

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.62

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.62

     - สรุปประจำเดือน เม.ย. 62

     - สรุปประจำเดือน พ.ค. 62 

     - สรุปประจำเดือน มิ.ย. 62

     - สรุปประจำเดือน ก.ค. 62

     - สรุปประจำเดือน ส.ค. 62

     - สรุปประจำเดือน ก.ย. 62

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.62

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.62

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.62

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.63

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.63

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.63

     - สรุปประจำเดือน เม.ย.63

     - สรุปประจำเดือน พ.ค.63