รายงานสรุป


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

     - รอบ 6 เดือน

     - รอบ 9 เดือน

     - รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

- รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

- รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565


------------------


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.61

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.61

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.61

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.62

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.62

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.62

     - สรุปประจำเดือน เม.ย. 62

     - สรุปประจำเดือน พ.ค. 62 

     - สรุปประจำเดือน มิ.ย. 62

     - สรุปประจำเดือน ก.ค. 62

     - สรุปประจำเดือน ส.ค. 62

     - สรุปประจำเดือน ก.ย. 62


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.62

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.62

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.62

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.63

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.63

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.63

     - สรุปประจำเดือน เม.ย.63

     - สรุปประจำเดือน พ.ค.63

     - สรุปประจำเดือน มิ.ย.63

     - สรุปประจำเดือน ก.ค.63

     - สรุปประจำเดือน ส.ค.63

     - สรุปประจำเดือน ก.ย.63


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.63

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.63

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.63

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.64

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.64

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.64

     - สรุปประจำเดือน เม.ษ.64

     - สรุปประจำเดือน พ.ค.64

     - สรุปประจำเดือน มิ.ย.64

     - สรุปประจำเดือน ก.ค.64

     - สรุปประจำเดือน ส.ค.64

     - สรุปประจำเดือน ก.ย.64


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.64

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.64

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.64

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.65

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.65

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.65

     - สรุปประจำเดือน เม.ย.65

     - สรุปประจำเดือน พ.ค.65

     - สรุปประจำเดือน มิ.ย.65

     - สรุปประจำเดือน ก.ค.65

     - สรุปประจำเดือน ส.ค.65

      - สรุปประจำเดือน ก.ย.65


- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

     - สรุปประจำเดือน ต.ค.65

     - สรุปประจำเดือน พ.ย.65

     - สรุปประจำเดือน ธ.ค.65

     - สรุปประจำเดือน ม.ค.66

     - สรุปประจำเดือน ก.พ.66

     - สรุปประจำเดือน มี.ค.66