หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2020-01-21 12:59:51
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ วิทยาลัยพยาบาล ...
2020-01-21 12:55:57
ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUTDOOR FULL COLOR จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUTDOOR FULL COLOR จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ ...
2020-01-20 15:18:30
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1 จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท ...
2020-01-16 11:13:07
รายละเอียดคุณลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUTDOOR FULL COLOR เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสาร จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUTDOOR FULL COLOR เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลและเผยแพร ...
2020-01-09 14:41:03
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUTDOOR FULL COLOR
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2020-01-09 14:39:51
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2020-01-08 15:29:07
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโ ...
2020-01-08 15:27:46
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องโถงสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องโถงสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น1  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ...
2019-12-26 16:10:22
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบทางเดินมีหลังคา (Cover way)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2019-12-13 14:17:11
ข่าวย้อนหลัง