หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2021-11-02 10:05:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29  โดยวิธีคัด ...
2021-11-01 15:54:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)เพื่อการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหารและห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Se ...
2021-10-26 16:06:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-10-06 16:18:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคั ...
2021-09-16 10:01:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเ ...
2021-09-16 09:59:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพ ...
2021-09-15 13:40:17
ประประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก
ประประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือกอ่า ...
2021-08-23 15:54:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลื ...
2021-08-18 15:43:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2021-08-16 12:33:56
ข่าวปัจจุบัน