หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกันดิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานจ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงกันดินอ่านรายละเอียดเ ...
2023-10-17 10:32:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้า ชนิดช่องรับคลื่นสังเคราะห์และปัญญาประดิษฐ์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้า ชนิดช ...
2023-10-10 14:09:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท ...
2023-10-05 14:45:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก ...
2023-10-02 15:54:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีคัดเลื ...
2023-09-21 14:39:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และห้องกระจายสัญญาณหลักประจำตึก โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และห้องกระจาย ...
2023-09-21 14:38:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยวิธีเ ...
2023-09-21 14:36:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเ ...
2023-09-15 10:59:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยวิธีคัดเลือกอ่า ...
2023-09-15 10:58:35
ข่าวปัจจุบัน