หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2024-05-21 16:11:52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวด ...
2024-05-21 16:10:58
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราค ...
2024-05-21 09:33:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร ๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร ๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ...
2024-05-20 15:55:36
ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
2024-05-14 14:13:55
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2024-05-03 13:23:35
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประ ...
2024-05-01 10:20:21
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด ...
2024-05-01 10:19:24
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2024-05-01 10:18:27
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา ...
2024-04-30 14:45:20
ข่าวปัจจุบัน