หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ...
2021-09-22 09:04:00
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซอ ...
2021-07-09 10:40:17
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ คณะวิทยาการจัดการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่านรายละเอียดเพ ...
2021-07-02 15:00:07
จัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 12 รายการ คณะวิทยาการจัดการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล ...
2021-07-02 11:17:58
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่2 จำนวน 80 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ...
2021-06-30 15:05:36
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัย ...
2021-06-23 15:21:49
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่ ...
2021-06-18 13:56:45
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์อ่านรายละเอียดเพ ...
2021-06-15 11:37:20
ประกวดราคาซื้อหนังภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหนังภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับแล ...
2021-06-04 14:02:42
ข่าวปัจจุบัน