หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2024-04-01 14:34:13

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา