หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์

SSRU ADMIN
2023-02-02 10:54:11

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา