หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด

SSRU ADMIN
2023-02-03 14:50:03

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา