หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง

SSRU ADMIN
2024-04-05 14:32:20

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา