หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54

SSRU ADMIN
2024-05-08 13:24:05

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา