หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

SSRU ADMIN
2023-02-09 14:39:34

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา