หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2024-05-13 16:08:44

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา