หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2

SSRU ADMIN
2024-04-30 14:45:58

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา