หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ และต่างประเทศ จํานวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ และต่างประเทศ จํานวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2021-09-06 12:34:05

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานจ้างเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ และต่างประเทศ จํานวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภัยคุกคาม Cyber มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- ตารางราคากลาง