หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)
ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)

SSRU ADMIN
2021-12-07 16:27:09

ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

สรุปแบบราคางานก่อสร้าง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท