หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)
ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)

SSRU ADMIN
2021-12-07 15:56:15

ประกาศขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Terms of Reference : TOR)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

สรุปแบบราคางานก่อสร้าง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา