หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดสีจำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดสีจำนวน 1 เครื่อง

SSRU ADMIN
2021-10-05 15:06:26

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดสีจำนวน 1 เครื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา