หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

SSRU ADMIN
2021-10-11 12:02:46

ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา