หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

SSRU ADMIN
2021-10-12 10:18:17

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา