หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์

SSRU ADMIN
2021-06-15 11:37:20

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา