หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการซื้อชุดทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการซื้อชุดทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด

SSRU ADMIN
2021-10-20 15:14:48

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการซื้อชุดทดสอบสมรรถนะการแปลงพลังงานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา