หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2021-06-23 15:21:49

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา