หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

SSRU ADMIN
2021-11-24 16:23:25

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา