หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL)

SSRU ADMIN
2021-09-29 11:02:47

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา